Ettevőttest Laevad Uudised Kontakt Toetame  

Liinid
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Pärnu
Kihnu - Munalaid
Manilaid - Munalaid
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare
Laaksaare - Piirissaar
Kelnase - Leppneeme
Tallinn - Aegna


Lisainfo
Sadamad & bussid
Taotlused
KKK
Eeskirjad
Lingikogu
Pildialbumid
Otsime töötajaid
Tagasiside
Reisijate õigusi puudutav määrus (EL)
nr 1177/2010

Sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimused Kelnase-Leppneeme laevaliinil

1. Üldalused

Käesolev kord kehtestab piletite müümise ja kontrollimise, reisijate teenindamise ning parvlaevade laadimise korraldamise alused Kelnase-Leppneeme laevaliinil.

2. Mõisted käesolevas korras
Vedaja – AS Kihnu Veeteed

Reisija -  Veolepingu järgi laeval reisiv isik.

Veoleping - Reisija ja Vedaja vaheline leping, mis jõustub Reisija poolt pileti ostmisega ning mille alusel kohustub Vedaja viima Reisija  ja/või sõiduki sihtsadamasse ja Reisija kohustub maksma ettenähtud tasu.

Sõiduk - mistahes auto, buss, traktor, mootor- või jalgratas, mida veetakse vastavalt Veolepingule.

Käsipagas - pagas, mida Reisija kannab endaga kaasas ning mis on üleveo ajal tema järelvalve all, kaasa arvatud asjad, mis asuvad Reisija sõiduki sees ja peal.

Ülevedu – hõlmab Reisija ja tema sõiduki/kauba suhtes ajavahemikku, mille jooksul Reisija ja/või tema sõiduk/kaup on laeva pardal.

Graafikujärgne reis – parvlaevareis, mida Vedaja teostab vastavale liinile kinnitatud sõidugraafiku alusel.

Lisareis - graafikuväline parvlaevareis.

Tellimusreis – kliendi poolt tellitud reis Vedajaga kooskõlastatud tingimustel.

Pilet on laevalt ostetav pilet, millel on konkreetne väljumisaeg ja laevaliin ning mille eest tasutakse sularahas, kliendikonto koondarvele või kaardimaksega. Pilet on veolepingu sõlmimist ja selle eest tasumist kinnitav dokument, mis annab reisijale ja sõidukile õiguse ülesõiduks. Pileti peab alal hoidma kuni üleveo lõpuni.

E-pileton internetkeskkonnast ostetav pilet, millel on konkreetne väljumisaeg ja laevaliin ning mille maksumus tasutakse pileti vormistamisel üle pangalingi või kliendikonto koondarvele. E-pilet on samuti veolepingu sõlmimist ja selle eest tasumist kinnitav dokument, mis annab reisijale ja sõidukile õiguse ülesõiduks. Pileti peab alal hoidma kuni üleveo lõpuni.

 

3. Parvlaevade sõiduplaan

3.1 Parvlaevade sõidugraafiku koostab Vedaja kooskõlastades selle vedude tellijaga.

3.2 Reisidel, millega toimetatakse ohtlike veoseid lähtutakse IMDG koodeksis sätestatud reeglitest ja laevale kehtestatud tingimustest.

3.3Tuule tugevnemisel üle 12 m/s ja laine kõrguse korral üle 1,5 m või  muude laevale väljastatud sertifikaatides sätestatud piirangute  esinemisel või muude Vedajast sõltumatute asjaolude ilmnemisel võivad  laevad katkestada liikluse.

3.4 Vedajal on õigus etteteatamata viivitada laeva väljasõiduga, muuta laevale pealemineku ja/või mahatuleku aega ja kohta Vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel, kui need tingimused seavad või võivad ohtu seada laeval viibivad inimesed, sõidukid või laeva.

3.5 Vedajal on õigus teostada ülevedu teise laevaga kui varem sõidugraafikus välja kuulutatud, sellest Reisijat eelnevalt teavitamata, või muuta laevade marsruuti Vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel.

3.6 Häiretest laeva sõiduplaanis on laeva  meeskond kohustatud  teavitama sadamat, laeval viibivaid reisijaid ja  teisti huvitatud osapooli  esimesel võimalusel.

3.7 Info avalikustamise häirete kohta avalikkusele korraldab ettevõtte klienditeenindus mitte hiljem kui 1 tund enne laeva väljumist.

4. Piletite müümine ja kontroll

4.1 Piletite müük toimub kõikidele graafikujärgsetele reisidele ja lisareisidele vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja korrale.

4.2 Maksimaalne lubatud reisijate ja sõidukite arv ning tonnaaz laeval on määratud laeva dokumentidega ja laadimisjuhisega ning piletite müük toimub vastavas mahus.

4.3 Laevades asuvates piletikassades teostatakse piletimüüki vaid järgmisena väljuvale laevale.

4.4 Piletimüük laevades asuvates piletikassades algab mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva väljumist või esimesel võimalusel pärast laeva sadamasse jõudmist.

4.5 E-piletite müük (eelmüük) toimub ettevõtte veebikeskkonna www.veeteed.com vahendusel.

4.6 E-pileteid on võimalik ette osta kehtiva sõiduplaani ulatuses, kuid mitte kauem kui 90 päeva. Vedajal on õigus lühendada e-pileti etteostu aega.

 

4.7 E-piletite maksimaalne maht regulaarreisidel on:

45 reisija kohta ja lisaks 20 reisija kohta kohalikele väljaostuga vähemalt 24 h enne väljumist (välja ostmata kohalike e-piletid lähevad müüki e-piletitena 24h tundi enne väljumist)

            8 liinimeetrit sõidukeid või kaupu (maksimaalse kaaluga 8 t)

            10 jalgratast

Vedajal on õigus teha erisusi eelmüügi mahus kooskõlastatult tellijaga.

4.8 E-piletit on võimalik muuta ja tühistada liikudes piletile e-posti aadressile kinnituskirjaga saabunud lingi kaudu. E-pileti muutmine ja  tühistamine on võimalik kuni 2 tundi enne laeva väljumist.

 

4.9 Tühistatud e-piletite (enammakstud piletite) maksumuse tagastamiseks tuleb täita veebilehel vastav vorm „Tühistatud e-pileti maksumuse tagastamise avaldus“ 7 päeva jooksul tühistamisest. Tagastamisele kuulub:

1) 90% piletite maksumusest kui piletid on tühistatud vähemalt 30 päeva enne reisi toimumist;

2) 75% piletite maksumusest kui piletid on tühistatud vähemalt 14 päeva enne reisi toimumist;

3) 50% piletite maksumusest kui piletid on tühistatud vähemalt 7 päeva enne reisi toimumist;

4) 25% piletite maksumusest kui piletid on tühistatud vähemalt 1 päev (24 h) enne reisi toimumist;

5) 0% piletite maksumusest kui piletid on tühistatud vähem kui 24 h enne reisi toimumist.

4.10 Ilmastikust tingitud häirete korral kehtib e-pilet liikluse taastamisel üleveo teostamiseni, kuid mitte kauem kui 24 tundi liikluse taastamisest (laeva väljumisest). Ilmastikust tingitud tühistatud reisidele ostetud piletite kompenseerimine toimub vaid juhul, kui klient teavitab klienditeenindust soovist pileteid mitte kasutada enne liikluse taastamist.

4.11 E-piletite kontroll toimub laevale pääsul. Reisijatel on kohustus esitada soodustust tõendavad dokumendid.

4.12 Laevale pääs võimaldatakse 30 minutit enne laeva väljumist või peale laeva sadamasse jõudmist järgnevalt: e-piletiga reisijad ja kohalikud reisijad vaba mahu ulatuses ning seejärel üldjärjekorras reisivad isikud.

5. Laeva mahutavuse kasutamise  põhimõte 

5.1 Laeva mahutavuse kasutamise  põhimõtte  rakendamine plaanilistel reisidel tavaolukorras:

1.      Eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

2.       Kehtivad eelisõiguseid omavad sõidukid ja reisijad:

teenistusülesannete täitmisel olevad päästeteenistuse- ja politseisõidukid koos isikkoosseisuga;

sügava puudega isikut või puudega last transportiv sõiduk koos puudega isiku ja saatjaga;

surnut vedav sõiduk koos juhiga;

3.      Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;

4.      Prangli elanikud;

5.      Üldjärjekorra reisijad.

 

5.2  Laeva mahutavuse kasutamise  põhimõtte  rakendamine eriolukorras:

1. Graafikujärgse reisi korral:

1.1. Käesoleva reisi eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

1.2. Liinil kehtivaid eelisõigusi omavad sõidukid koos reisijatega (p5.1.2)

1.3. Varasemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

1.4. Hilisemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

1.5. Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;

1.6. Prangli elanikud;

1.7. Üldjärjekorra reisijad.

 

2. Graafikuvälise asendava lisareisi korral:

2.1. Kehtivaid eelisõigusi omavad sõidukid koos reisijatega

2.2. Varasemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

2.3. Hilisemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad

2.4. Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;

2.5. Prangli elanikud;

2.6. Üldjärjekorra reisijad.

 

5.3. Kõikide eelisõiguste kasutamise õigus kehtib kuni 15 minutit enne laeva väljumist. Hilisemal saabumisel või piletiostul eelisõigust ei rakendata.

5.4. Piletimüük ja laeva laadimine lõpetatakse 5 minutit enne laeva väljumist.

6. Reisijate vedu

6.1  Reisijate laevadele pealetulekut ja mahaminekut juhatavad Vedaja poolt määratud isikud. Jalakäijad lähevad üldjuhul peale enne sõidukite pealelaadimist ning tulevad maha pärast sõidukite mahalaadimist (lossimist) või vaheldumisi.

6.2 Reisijad suunatakse laevale saabumisel reisijatele ettenähtud ruumidesse või tekile.

6.3 Erivajadustega reisija tuleb reisija soovil paigutada reisijate salongi või ohutusse ossa laevatekil. Erivajadusega reisijal peab jääma vaba sisse-ja väljapääs sõidukisse, võttes arvesse abivahendeid.

6.4 Reisijatel, kellel on kaasas lemmikloomad tuleb täiendavalt kinni pidada lemmikloomade veole kehtestatud reeglitest tagamaks teiste reisijate, meeskonna ja laeva ohutus. Laevadel võib lemmikloomadega viibida ainult selleks märgistatud alal – lemmikloomadega ei ole lubatud viibida reisijate salongis (va kandepuuris või kandekotis).

6.5 Turvalisuse tagamiseks laeval on Vedajal õigus nõuda Reisijalt sõiduki ja käsipagasi sisu ettenäitamist. Reisija ei tohi laeva pardale tuua esemeid või aineid, mis võivad ohustada laeva, seal olevaid inimesi või sõidukeid. Keelatud esemete hulka kuuluvad muuhulgas laetud-, samuti pakendita- ja loata relvad; halvalõhnalised-, tuleohtlikud-, kergestisüttivad-, plahvatusohtlikud, mürk- ja muud ohtlikud ained. Kui ese või aine on toodud laevale ilma selle ohtlikkusest Vedajat informeerimata, on Vedajal õigus vastavalt olukorrale lasta ohtlik ese või aine maale viia, hävitada või kahjutuks teha ilma hüvituskohustuseta.

6.6 Üleveo ajal on reisija kohustatud jälgima Vedaja teenistuses olevate isikute korraldusi, käemärke ning laeval kehtestatud reegleid ja liiklusmärke korra ja ohutuse tagamiseks ning nendele alluma. Korralduste või reeglite mittetäitmisel on Vedajal õigus keelata reisija tulek laeva või nõuda reisija lahkumist laevast. Vedaja võib keelduda transportimast Reisijat, kes on joobes või käitub vägivaldselt.

6.7 Laste (õpilas-) ekskursioonidega peab olema üleveol kaasas reisi korraldaja poolt piisav arv saatjaid, kes tagavad käitumise vastavalt ohutusreeglitele (mitte jooksmine ja laeva reelingutel turnimine, laeva inventari rikkumine).

6.8 Reisijate veoga seonduvate probleemide lahendamisel on laeval ettevõtte esindajaks laeva kapten.

7. Sõidukite ja kaupade vedu

7.1 Laeva õige püstuvuse ja ökonoomsema tekipinna kasutamise eesmärgil määrab sõidukite ja kauba hulga, laadimise järjekorra ja paigutuse laeva kapten, pidades võimalusel silmas erivajadustega isikute vajadusi.

7.2 Juhul kui kaupade laadimine toimub laeva kraanaga, peab see olema lõpetatud 30 minutit enne laeva väljumist st enne reisijate teenindamise algust. Kraanaga kauba maha laadimisel tuleb arvestada, et laadimisega on lubatud alustada peale reisijate lahkumist laevalt ja tööpiirkonnast kailt.

7.3 Ülegabariidiliste raskeveokite ja kraanaga laaditavate kaupade korral on kohustuslik teavitada üleveo soovist hiljemalt eelneval tööpäeval.

7.4 Sõidukite laevale laadimisel peab sõiduki juht lähtuma meeskonna liikmete juhendamisest. Vajadusel  selgitatakse juhile planeeritavat liikumist enne liikuma hakkamist.

7.5 Reisijad tohivad üleveol viibida sõidukis ainult juhul, kui on tagatud vaba väljapääs. Vajadusel tuleb sõidukis viibivatel reisijatel väljuda sõidukist enne sõiduki paigutamist laeval.

7.6 Pärast sõiduki paigutamist laevale tuleb juhi poolt kasutusele võtta meetmed vältimaks sõiduki liikuma hakkamist (käsipidur).

7.7 Sõidukitele tuleb vajadusel liikuma hakkamise vältimiseks paigutada meeskonna poolt tõkiskingad või kasutada muid kinnitusvahendeid lähtuvalt kinnitusjuhendist.

7.8 Sõidukid peavad olema laevale paigutatud nii, et takistatud ei oleks reisijate liikumine kogunemiskohtadesse ning vajadusel on võimalik teostada lisakinnitusi ja tegutseda tuleohu korral.

7.9 Vedaja ei ole kohustatud teostama tehniliselt mitte korras oleva või keskkonnale ohtliku sõiduki (sh lekkiva, piduriteta, lubatud kandevõimet ületavat) vedu.

7.10 Reostuse ja ebameeldiva lõhna laeva tekile sattumise ärahoidmiseks tuleb vastavate veoste (elusloomad, kala, prügi jne.) vedamisel kasutada tehniliselt korras spetsiaalsõidukeid või pakendamist.

7.11 Kõik juhtumid laeval, millega kaasneb laeva, reisijate, kauba või laeval olevate sõidukite kahjustumine või vigastus  fikseeritakse aktiga.

7.12 Ettevõtte esindaja juhtumite lahendamisel ja nende kohta info kogumisel koha peal on laeva kapten.

8. Vastutus

8.1 Vedaja ei vastuta reisijale kuuluva pagasi ja selle sisu kaotsimineku, hävimise või riknemise eest.

8.2 Vedaja  ei vastuta reisijata käsipagasi, autotekile laaditud kauba ning sõidukites asuva laadungi säilimise ega vigastamise eest.

8.3 Vedaja kannab vastutust reiside hilinemise ja ära jäämise korral:
8.3.1 vastavalt Euroopa liidu määruses 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi,sätestatule;
8.3.2 avaliku teenindamise lepingus sätestatule.

8.4 Käesoleva eeskirja nõuete täitmise (sh vedaja teenistuses olevate isikute korralduste ja käemärkide ning sadamas ja laeval asuva märgistuse jälgimise), samuti sõiduki või selle koorma nõuetekohase tehnilise seisukorra, kinnitamise, katmise või laadimise ning vedajale õigete andmete esitamise eest vastutab sõiduki juht.

8.5 Kõik kahjud, mis tekitatakse sadamarajatistele, laevale, keskkonnale või kolmandate isikute tervisele ja/või varale seoses nimetatud eeskirja eiramisega, hüvitab kahju tekitaja.

8.6 Reostusest tulenenud kahjud laevale, kolmandatele isikutele või keskkonnale hüvitab sõiduki juht või veose omanik.

8.6.1 Reostuse avastamisel laeva tekil vormistatakse akt, millega fikseeritakse reostuse suurus ja reostuse tekitaja ning määratakse reostuse kõrvaldamise kulud, mille kompenseerib reostuse tekitaja. Reostuse kõrvaldamise kulude määramisel lähtutakse reostuse suurusest ja ruutmeetri hinnast 10 EUR.

8.7 Reisija peab vedajat teavitama endale, kaubale või sõidukile tekkinud kahjust üleveo ajal või viivitamatult peale selle lõppemist. Juhul, kui reisija ei täida käesoleva punkti nõuet, eeldatakse, et ülevedu toimus reisijat, sõidukit või kaupa kahjustamata.

8.8 Vedaja vastutab reisijale tekitatud vigastuste eest, sõiduki kahjustumise või hävimise korral juhul, kui selline vigastus, kahju või hävimine toimus vedaja süü või hooletuse tõttu.Change language: 
Piletite eelmüük
Sviby - Rohuküla
Sõru-Triigi
Kihnu - Munalaid
Kihnu - Pärnu
Munalaid - Manilaid
Tallinn - Aegna
Kelnase - Leppneeme
Ringsu-Munalaid
Ringsu-Pärnu
Ringsu-Roomassaare


Broneerimine
Broneerimine
Kalkulaator
Püsikliendile


Klienditsoon | Admin | Intranet | Logout